Advert
DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 21-01-2015 00:00

Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz!

İnsanlar ve dolayısıyla toplumlar her geçen gün artan hız ve şiddette biri birini takip eden, bazen biri biriyle kesişen yerel ve ülke sınırlarını da aşan yoğun faaliyetlere giriyorlar.

Her geçen gün artan teknolojik gelişmelerin de yönettiği iletişim, yoğunlaşan seyahat döngüsü, ekonomik faaliyetler, ticaret, spor müsabakaları, yeni tür meslekler ve hatta popüler müzik artık tek bir ülkenin sınırları içine sığmaz hale geldi. Bu gelişme en muhafazakâr şahıslarda yaşanan bu halin kabul edilmesi gereken bir olgu olduğu ifade edilmektedir.

Daha önceleri yerel olduğu mütalaa edilen  birçok ilişki ve faaliyet, uluslararası bir niteliğe kavuştuğu da söylenebileceği gibi, değişik ülkelerden insanların bir araya gelmesinin, mal, hizmet ve fikir alışverişinde bulunmasının, birbirlerinin tecrübelerinden yararlanılmasının faydasından da söz edilebilir.

Kaçmazoğlu, “küreselleşme, dünya ölçeğinde ekonomik, siyasal ve kültürel bütünleşme, fikirlerin, görüşlerin, pratiklerin, teknolojilerin küresel düzeyde kullanılması, sermaye dolaşımının evrenselleşmesi, ulus-devlet sınırlarını aşan yeni ilişki ve etkileşim biçimlerinin ortaya çıkması, mekanların yakınlaşması, dünyanın küçülmesi, sınırsız rekabet, serbest dolaşım, pazarın dünya ölçeğinde büyümesi ve ulusal sınırların dışına çıkması, kısaca dünyanın tek pazar haline gelmesi olduğunu vurgular. (Kaçmazoğlu, 2002, 49)

Küreselleşme, ulusal hükümetlerin ekonomik rollerini azaltmış, küresel rekabetin ülkelerden çok, uluslararası şirketler arasında olmasına yol açan bir süreci hızlandırmıştır. Artık küresel rekabet, İngiltere ile Almanya, Japonya ile ABD veya Avrupa ile ABD arasında olmaktan çok, Fuji ile Kodak, Boeing ile Airbus, Compaq ve Toshiba arasında olmaktadır. Bu süreç aynı zamanda iş dünyası ile ulus devletler arasında giderek artan bir amaç çakışmasının varlığını da haber vermektedir. (2)

Küreselleşme ile zaman ve mekan sınırları ortadan kalkarken dünyada olup biten her şey bütün insanlığa mal edilirken, insanlığın ortak değerleri  vurgulanıp kültür ve medeniyet yeni baştan anlamlandırılmakta, İnsan hakları, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi kavramlar yaygınlaştırılmakta, bireyselleşme teşvik edilmekte, ülkeler arasında çeşitlenmiş işgücünün serbest dolaşımı sağlanırken, üretim ve tüketimde rekabet artmakta, ekonomik kalkınma için kitlesel olarak yetişmiş nitelikli nüfusa ihtiyaç olduğuna dikkat çekilir.

Ancak altın yaldızlarla süslenerek toplumsal istekliliğin teşvik edildiği küreselleşme yönünde yaşanan kaçınılmazlığın getirdiği risklerden;

Küreselleşen dünyada gecikmiş ulusal devletler ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan büyük devletlerin açık etkisine maruz kalındığı, yaşanan bağımlılık durumunda ulusal sınırlar yok sayılacağı, milli egemenlik ve bağımsızlık gibi kavramların içinin boşaltılacağı, emperyalist amaçların küreselleşme adı altında meşrulaştırılmaya çalışıldığı gözden kaçırılmaktadır.

BALAY’ın (2004) tespitlerinde yer alan;

Küreselleşme süreci toplumları birbirinden farklı ve hatta zıt olan iki yöne doğru çekmeye başlarken  Birinci yönde toplumlar daha da yakınlaşıp bütünleşirken, öteki yönde ulusalcılık, etnik ulusalcılık ile parçalanma sürecine sokulmuştur. Birbirine zıt bu iki durum, üye ülkeler için bir yandan küreselleşme sürecinin dışında kalmamak, öte yandan ulusal bütünlüğü korumak gibi bir ikilem yaratmıştır.

• Dünyadaki ülkelerin üretim gücü ve tüketim olanakları aynı değildir. Bu yönden sanayileşmesini tamamlamış ülkeler daha üstün durumdadır. Küreselleşme zenginleşmenin ve refahın dağılımı kadar, fakirlik ve sefaletin dağılımını da hızlandırmıştır.

• Dünyada eğitim sürecine katılan insanların sayısı giderek artmaktadır. Her kademedeki eğitim kurumları teknolojik imkânları kullanarak insanların bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmektedir. Buna karşılık eğitimden yararlanmayanların sayısında bir azalma değil, artma olduğu ileri sürülmüştür.  

Küreselleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alandaki olumlu ve olumsuz yönleri bir arada bulunmaktadır.

İnsanlar, dünyanın başka bir ucundaki insanlarla anında görüşüp, onlarla her türlü bilgiyi paylaşmayı, ürünlerinden haberdar olmayı ve ticaret yapabilmeyi öğrenirken, bu süreçte gelişimini tamamlamış zengin ülkelerin, zayıf ülkeleri daha da zayıflatacağı endişesini de gün yüzüne çıkarmaktadır.

Küreselleşme bir yandan var olan iş alanlarının bir kısmını ortadan kaldırıp istihdamı olumsuz etkilerken, diğer yandan insanlara yeni iş fırsatları yaratmakta, işlerin farklı tarzda yapılma usullerini öğretmektedir. (3).

Evet, hızla yaşanan değişim rüzgârında farkında olmadan küreselleşirken bu süreç doğru yönetildiği takdirde hızlı değişim rüzgârında savrulmayıp, değişim milli menfaatler doğrultusunda yönetilebilir.

Yaşanan değişim sürecinin yönetilmesi için ülke içerisinde ülkeyi yönetmeye talip olan her kesim arasında akılcı bir beraberlik sağlanmalı, önce ülke menfaatleri göz önüne alınarak nefisler yenilmelidir. Önemli olanın işleri doğru yapmak olmadığı, asıl önemli olanın doğru işleri yapmadaki samimiyet olduğu kabullenilmelidir. Çünkü işin kendisi doğru değil ise yanlış işi doğru yapmanın milli menfaatlerimiz açısından hiçbir fayda sağlamayacağı unutulmamalıdır.

İnsanlar ve toplumlar, bir yandan bu sürecin olumlu yönlerini pekiştirip yaygın hale getirirken, diğer yandan olumsuz etkilerini en aza indirerek en yüksek faydayı sağlamaya çalışmalıdır.

Bu süreçte de milli menfaatleri koruma anahtarının eğitimde olduğunu düşünüyoruz. Bunun süreçte;

Vatandaşlarımızın eğitiminde insanlarımızı küresel tehdit karşısında olası risklere karşı vaziyet alabilecek bilişsel, duyuşsal ve devinişsel kazanımlarla yeterlik kazandırmalıyız.  

Bu süreçte Bakanlığın tepede aldığı kararların yetmeyeceği, asıl önemli olanın uygulama sürecinde Atatürk’ün dediği gibi; “Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” Dediği üzere kurumlar bazında vatanın bütününde yaşanması gereken eğitimin değer ve beceri odaklı olması gereği yönünde risklere karşı uyanık bireyler yetiştirme hassasiyeti önemlidir. Bu açıdan kurumların salt sınav odaklı öğretim faaliyetleri yeniden sorgulanmalı, doğru işlerin yapılmasına hassasiyet ve samimiyet gösterilmelidir.

Okullar geleceğin işgücünü yetiştirecektir. Küreselleşen dünyada yarının insanından sadece iş değil, sosyal yaşama ilişkin sorumluluklar açısından da ciddi beklentiler olacağı, okulların, mesleki ve teknik eğitimin yanı sıra, moral ve etik  eğitimi de önemsemeleri gerektiği göz ardı edilmeden hizmet içindeki öğretmenlerinde bu yönde iş başında eğitilmeleri yanı sıra öğretmen eğitim programının da revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların ana dili dışında farklı lisanları anlaması ve konuşması geleceğin dünyasında önemli olacağı aşikâr olduğu yönüyle öğretmenlerin de bu yeterliğe kavuşmaları süreçte model olacakları açısından önemsenmelidir.

Bireylerin sorunları tek başlarına çözme yetenekleri yanı sıra daha önemlisinin işbirlikli süreci yaşarken öğrenmiş insanların daha başarılı olacağından hareketle takım elemanı olmayı öğrenen, bunun avantaj olduğu bilincinde,  sorunların farklı alanlardan kazandığı bilgi, kavram ve yeteneklerin koordinasyonu ile çözümlenmesinin, gerçek başarının arkasında yatan en önemli yeterliğin, insanlar arasındaki iletişim başarısında  olduğu yönüyle istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerilerinin iyileşmesi faaliyetlerinin, eğitimin uygulama sürecinde önemsenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu açıdan il, ilçe ve her tür okul türü yöneticileri, öğretmenler ve müfettişlerin mesuliyetleri; nefsi değil neslin inşası açısından bakıldığında, yaşanması olası riskler açısından çok çok önemlidir.       

-------------

(1) Kaçmazoğlu, H. B. (Ocak 2002). Doğu-Batı Çatışması Açısından Globalleşme. Eğitim Araştırmaları 6: 44-55.

(2) BALAY, Refik,  (2004) Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl:, cilt: 37, sayı: 2, 61-82

 (3) BALAY, Refik,  (2004) a.g.e.

 

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitim 2023 Derneği Elazığ İl Temsilcisi

NELER SÖYLENDİ?
@
Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI MALAZGİRT VE GERÇEKLER Eğitimde Başarı, ‘İnsanı Bilmekle’ Başlar… DOĞRU İSTİKAMET ve DÖNEMLİK DOĞRU İSTİKAMET ve DÖNEMLİK Eğitim, “AKLI” Kullanmayı Kazandırmalıdır… Telafi Eğitimine Hazır mıyız? Engelli Kardeşlerimizi Anlamaya Mecburuz... İnsanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir. Metin AKGÜN - Kavramdan Manaya ‘RAMAZAN’ Eğitimde Yönetsel Körlük Kaynaklı Yanlışlarımız! Çocuklarımızın Şahsiyet Kazanması İçin, Eğitim Şart! Sorumluluk Sahibi Olmak… Başkan AKGÜN’den; Yeni Yıl Mesajı Salgın Sürecinde Eğitimimiz (!) Bizi Biz Kılan Değerlerden Koparılıyoruz. Eğitim, Sadece ‘Akademik Öğrenme’ Değildir. (1) Kaybettiğimiz Değer, “Nezaket…” Toplumsal Kaosun Nedeni, Değerlerimizi Kaybedişimizdir… Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (2) Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1) Verdiğimiz “Eğitim” Bireyi Ne Kadar Erdemli kılıyor. Kovid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri Toplumsal Eğitim Açısından Tiyatro Önemlidir… 6.8’lik Elazığ Depreminin Bilançosu Ağırlaşıyor Türk Her Yerde Türk’tür Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… Bir Nesli İnşa Ederken… Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir Teknik Eğitim Yarınımızdır… Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! Eğitimde “Şiir” Önemlidir… ÖFKE 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! Mutluluk İstemekle Başlar... Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki Sevmek Ama Nasıl? 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Basın Açıklaması Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… İnsan Olmak Önemli … Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz Miraç Kandili Fırsattır Mavi Kurdele! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… Cemreler Gönüllere Düşsün! İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! Nasihat… Zan… İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… Çocuklarımız İstikbalimizdir… Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… Bugün 30 Ağustos… Yarının Daha Güzel Olması İçin… AKLIMDASIN ALLAH’IM Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! Bayramlar Fırsattır… Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… Devlet… Beraat Gecesi Samimiyet İster… 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… Bağıranın Önüne Ot Atınca…. Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! Orta Doğuda Yaşanan Kaos… Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… “Ensar” Olmak Zor... KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! Kavramdan Manaya “RAMAZAN” Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. IRAK DA YAŞANAN KAOS... Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. Depremle Yaşamak Analarımız bizim için “Cennettir” Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Alanyaspor13
 • 2Trabzonspor13
 • 3Adana Demirspor13
 • 4Beşiktaş13
 • 5Galatasaray13
 • 6Gaziantep FK11
 • 7Sivasspor11
 • 8Başakşehir FK00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Hatayspor00
 • 11Kasımpaşa00
 • 12Konyaspor00
 • 13MKE Ankaragücü00
 • 14Ümraniyespor00
 • 15Giresunspor10
 • 16Antalyaspor10
 • 17Kayserispor10
 • 18Fatih Karagümrük10
 • 19İstanbulspor10
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA