Advert
DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 23-12-2014 00:00

Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN!

Ekonomik kalkınma, çok boyutlu bir süreçtir.  Bu süreçte; nüfus, teknoloji, dış ticaret, tarım, finansal gelişme ve beşeri sermaye gibi birçok faktör ve bunların biri birleriyle olan ilişkileri ve bu ilişki sürecinin yönetimi önemli rol oynamaktadır.

Son yıllarda yürütülen akademik çalışmalar; kalkınma sürecinde özellikle beşeri sermayenin rolüne yoğunlaşırken, beşeri sermayenin önemine dikkat çekmekte ve ülkelerin bu alanda yatırım yapmalarına vurgu yapılmaktadır.

Özyakışır, Kalkınma sürecinde oynadığı rollerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, beşeri sermayenin özellikle eğitim ve sağlık alanındaki yatırımların ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekildiğine işaret eder. (ÖZYAKIŞIR, 2011)

Kalkınma; “kendi kendine sürdürülebilen büyüme, üretim biçiminde yapısal değişme, teknolojik yenilik, sosyal, siyasal ve kurumsal yenileşme ve insanların yaşam koşullarında yaygın iyileşme” (Şenses, 2004: 13) şeklinde tanımlanabilir. 

Kalkınma hiçbir zaman kendiliğinden gerçekleşmez. Çünkü kalkınmayı gerçekleştirecek olan varlık sadece insandır. Bu açıdan da kalkınmanın en önemli faktörü de beşeri sermayedir.  OECD, 1988’deki tespitinde; “Beşeri sermaye kavramı, ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bireylerde oluşan bilgi, beceri ve diğer nitelikleri, kısaca insanın üretken olarak ortaya koyabileceği tüm nitelikleri içerdiğine işaret eder. (OECD, 1988:8).

Kalkınmayı gerçekleştirebilmek için önce bireylerin günlük yaşamlarında, diğer kişilerin fikir ve düşüncelerine saygılı ve hoş görülü olmayı öğrenmeleri gerekir.

“İnsan ilişkilerinin niteliği o insanların yaşamının kalitesini belirler” (Cüceloğlu, 1995: 13). Kalkınma kesinlikle insanların birbirlerine karşı iyi davranmalarına bağlı olarak artar. İnsanların birbirlerine karşı kötü davranmaları kalkınmaya engel oluşturur (Davies, 2004: 41). Çünkü insanlar arasındaki kötü ilişkiler çalışma verimini düşürür. (Arslan, 2007: 289)

Bir ülkenin kalkınma ve gelişmesi büyük ölçüde bireylerin psikolojik gelişim basamaklarında belirli bir düzeye gelmeleriyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler göz önünde bulundurulduğunda, aralarındaki en temel farklılığın bireysel gelişmişlik düzeyinde yaşandığı gözlenmektedir. Bu bağlamda bireylerin gelişimlerini belirli bir düzeye getiren toplumların gelişmiş ülkeler sınıflamasında yer aldıkları söylenebilir (Kuşat, 2003: 45).

Bir ülkedeki vatandaşların eğitim seviyesi, o ülkenin ekonomik kalkınması hakkında çok şey ifade eder. Bu, sadece ulaşılan bir ekonomik kalkınma aşamasının değil aynı zamanda gelecekteki büyüme potansiyeli için de iyi bir göstergedir. Dolayısıyla bir ülkenin değerli beşeri sermayesi, eğitim yoluyla geliştirilmeli ve işgücü piyasasıyla da desteklenmelidir (China.org.cn, 2004).

Bir ülkedeki vatandaşların eğitim seviyesi, o ülkenin ekonomik kalkınması hakkında çok şey ifade eder. (Arslan, 2007)

Fukuyama, emek, sermaye, doğal kaynaklar ve müteşebbis olarak belirlenen üretim faktörlerini, temelde insan ve doğal kaynaklar olmak üzere ikiye ayırır. Çünkü emek ve müteşebbis doğrudan insanla alâkalı olduğunu vurgular. Sermaye ise insanın doğal kaynakları işlemek suretiyle ortaya çıkardığı ve tasarruf ederek geçmişten bugüne aktardığı ekonomik bir değer olduğunu belirtir. (Fukuyama, 1998: 37).

Kalkınma meselesinin çözümü ile ilgili olarak da İhsanoğlu, “Bilim olmadan teknoloji üretmek ve var olan teknolojiyi geliştirmek mümkün değildir. Dolayısıyla bilim ve teknoloji transferinin hedefinin bilim kurmak olması gerekir. Yenilikleri devamlı olarak gelişmiş ülkelerden alıp uygulayarak bu ülkelere bağımlı kalınmasına yol açacak bir politika yerine, yerli bilimin kurulması için gerekli şartları hazırlayan bir transfer politikasının benimsenmesi şarttır” görüşünü ileri sürmektedir. O halde, kalkınmanın teori ve uygulamada istismara açık, dikkat edilmesi gereken çok yönlü, çok kaygan bir süreç olarak karşımıza çıktığı ortadadır. Bu nedenle gerek kalkınmayı arzu edenlerin gerekse bu yönde çalışma yapacak olanların konuyu her açıdan tam olarak değerlendirebilmeleri için çok dikkatli, esnek ve yaratıcı bir zihin yapısına sahip olmaları gerekmektedir. (İhsanoğlu,1988: 58, Arslan,2007: 289)

            Literatürde yer alan bu tespitlerden sonra değerlendirirsek.  

Ekonomik kalkınmanın sistematik bir yapıya oturtulması, sürdürülebilir kılınması açısından taşrada eğitim yapılanmamız, sürecin verimliliği açısından sağlanan başarı yeterli midir? Kalite söylemiyle; müşteri memnuniyeti nedir? Sistematik takip yapılıyor mu?

            En önemlisi, müteşebbis insan yetiştirme açısından çocuklarımıza verdiğimiz eğitimi yeterli görüyor muyuz?

            Ekonomide sektörel beklentilerden haberdar olarak, istedikleri/ihtiyaç duydukları insanı/iş gücünü yetiştirme yönünde işbirlikli bir süreç yönetebiliyor muyuz?

            Eğitim sistemimizde yapılan yeni düzenlemelerin başarısı açısından taşrada mevcut uygulamalar özellikle mesleki eğitim açısından ne kadar yeterli bulunuyor?

            Çocuklarımız kalkınma hakkında ne kadar şuurludur?

1-      „Şuur‟ sizce ne anlama gelmektedir?

2-      Kalkınma şuuru deyince ne anlıyorsunuz?

3-      Kalkınmayı fikren veya fiilen destekliyor musunuz?

4-      Eğer kalkınmayı destekliyorsanız, nasıl destekliyorsunuz? (Arslan,2007)

Soruları yöneltilecek olsa alçağımız cevaplar ne olabilir?

Arslan’ın Birdal ve Ulutan’dan yaptığı alıntıda vurguladığı üzere; Birdal ve Ulutan, ekonomik kalkınma gibi birtakım problemlerin çözümü için insanların Allah‟ın kendilerine verdiği aklı kullanmaları gerektiği üzerinde durmuşlardır. Onlar, “Hudutsuz ve kullanıldıkça, derinliklerine indikçe zenginleşip çoğalan hazine, hepimizin sahibi olduğumuz, insandaki ilahi kaynaklı akıl ve zekâdır. İnsanoğlu bu gün karşılaştığı ağır sorunlardan aklı kullanarak, üretim ve zenginliği arttırarak kurtulabilir” görüşündedirler. Çünkü ekonomik kalkınma kendiliğinden asla gerçekleşmemekte, uzun dönemli yapıcı ve geliştirici ciddi çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.

Aklı kullanmakta sağlanacak başarının, bireyin aldığı/alacağı eğitimin kalitesiyle mümkün olduğunu, 1. Sınıftan itibaren başlayan, test mantığına dayalı verilen eğitimin de bu süreçte en temel engel olduğunu düşünüyorum.

--------------------

1.      ÖZYAKIŞIR, Deniz (2011) Beseri Sermayenin Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü: Teorik Bir Değerlendirme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1) 2011

2.      ŞENSES, Fikret (2004), “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?”, içinde S. Dedeoğlu ve T. Subaşat (Der.) Kalkınma ve Küreselleşme, Bağlam Yayıncılık, ss.13-54.

3.      OECD (1998), Human Capital Investment, CERI Publishing, Paris

4.      Arslan, Hasan Dr. (  2007) İnsan Faktörü Ve Bilinçlilik Düzeyinin Kalkınmaya Etkisi, İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 12:2 SS.297-315

5.      Cüceloğlu, Doğan (1995), İyi Düşün Doğru Karar Ver, Sistem Yay.: İstanbul.

6.      Davıes, Antony (2004), “The Role Of Religion In The Economy”, International Journal On World Peace, Vol. Xxı, No.2 June.

7.      İhsanoğlu, Ekmeleddin (1988), “Gençlikte İlmi Zihniyetin Uyandırılması”. Din Öğretimi Der., Sy: 17, S. 58. M.E.G.S.B.Y.

8.      Arslan, Hasan (2007), İnsan Faktörü Ve Bilinçlilik Düzeyinin Kalkınmaya Etkisi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 12:2 SS.297-315

9.      Kuşat, Ali (2003), “Değerler Sistemi Olarak „Kimlik‟ Duygusu Ve Atatürk”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sy. 15.

10.  Fukuyama, Francis (1998), Güven, Sosyal Erdemler Ve Refahın Yaratılması, Çev.: A. Buğdaycı, Türkiye İş Bakası Kültür Yay.: Ankara.

 

 

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitim 2023 Derneği Elazığ İl Temsilcisi

NELER SÖYLENDİ?
@
Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI MALAZGİRT VE GERÇEKLER Eğitimde Başarı, ‘İnsanı Bilmekle’ Başlar… DOĞRU İSTİKAMET ve DÖNEMLİK DOĞRU İSTİKAMET ve DÖNEMLİK Eğitim, “AKLI” Kullanmayı Kazandırmalıdır… Telafi Eğitimine Hazır mıyız? Engelli Kardeşlerimizi Anlamaya Mecburuz... İnsanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir. Metin AKGÜN - Kavramdan Manaya ‘RAMAZAN’ Eğitimde Yönetsel Körlük Kaynaklı Yanlışlarımız! Çocuklarımızın Şahsiyet Kazanması İçin, Eğitim Şart! Sorumluluk Sahibi Olmak… Başkan AKGÜN’den; Yeni Yıl Mesajı Salgın Sürecinde Eğitimimiz (!) Bizi Biz Kılan Değerlerden Koparılıyoruz. Eğitim, Sadece ‘Akademik Öğrenme’ Değildir. (1) Kaybettiğimiz Değer, “Nezaket…” Toplumsal Kaosun Nedeni, Değerlerimizi Kaybedişimizdir… Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (2) Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1) Verdiğimiz “Eğitim” Bireyi Ne Kadar Erdemli kılıyor. Kovid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri Toplumsal Eğitim Açısından Tiyatro Önemlidir… 6.8’lik Elazığ Depreminin Bilançosu Ağırlaşıyor Türk Her Yerde Türk’tür Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… Bir Nesli İnşa Ederken… Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir Teknik Eğitim Yarınımızdır… Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! Eğitimde “Şiir” Önemlidir… ÖFKE 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! Mutluluk İstemekle Başlar... Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki Sevmek Ama Nasıl? 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Basın Açıklaması Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… İnsan Olmak Önemli … Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz Miraç Kandili Fırsattır Mavi Kurdele! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… Cemreler Gönüllere Düşsün! İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! Nasihat… Zan… İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… Çocuklarımız İstikbalimizdir… Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… Bugün 30 Ağustos… Yarının Daha Güzel Olması İçin… AKLIMDASIN ALLAH’IM Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! Bayramlar Fırsattır… Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… Devlet… Beraat Gecesi Samimiyet İster… 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… Bağıranın Önüne Ot Atınca…. Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! Orta Doğuda Yaşanan Kaos… Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… “Ensar” Olmak Zor... KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! Kavramdan Manaya “RAMAZAN” Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. IRAK DA YAŞANAN KAOS... Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. Depremle Yaşamak Analarımız bizim için “Cennettir” Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Alanyaspor13
 • 2Trabzonspor13
 • 3Adana Demirspor13
 • 4Beşiktaş13
 • 5Galatasaray13
 • 6Gaziantep FK11
 • 7Sivasspor11
 • 8Başakşehir FK00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Hatayspor00
 • 11Kasımpaşa00
 • 12Konyaspor00
 • 13MKE Ankaragücü00
 • 14Ümraniyespor00
 • 15Giresunspor10
 • 16Antalyaspor10
 • 17Kayserispor10
 • 18Fatih Karagümrük10
 • 19İstanbulspor10
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA