Advert
DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Puna GÜLEÇÖZ
Puna GÜLEÇÖZ
Giriş Tarihi : 08-05-2016 22:09

SİZİN HAKLARINIZ 3 MADDE VE HER YOL EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR...

Bugün uluslararası hukukta devletin tanımı ve varlığı hususunda ağırlıklı olarak kabul gören akım, « Üç Unsur Teorisi » adıyla bilinen ve devleti « belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan belli bir insan topluluğunun oluşturduğu hukuki kişiliğe haiz devamlı bir teşkilat » şeklinde tanımlayabileceğimiz yaklaşımdır[3]. Yani, hukuki olarak bir devletin varlığından söz edebilmemiz için üç ana unsurun birlikte varlığı şarttır: Millet, Ülke ve Egemenlik. Millet ile kastedilen beşeri unsurdur, insan faktörüdür. Ülke, belirli bir toprak parçasını ifade etmektedir. Egemenlik ise dış kontrolden bağımsız, kendi kontrolü altındaki toprak parçasında yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını yerine getirebilecek hukuki dayanağı olan güç ve siyasi iktidara sahip olmaktır. Bu ana unsurların yanı sıra 3 adette tamamlayıcı özelliğin bir devletten bahsedebilmek için gerekli olduğunu söyleyebiliriz ki, bunlar Teşkilat, Hukuki Kişilik ve Devamlılık’tır...Anayasalar bir devletin yol haritasıdır denilebilir. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün vefatının ardından Türkiye’nin yol haritası da değişmeye başlamış, günümüze kadar yapılan değişiklik ve eklemelerle yaklaşık beş katına çıkarılmıştır. Ancak başlangıçtaki çok önemli iki temel prensip gözlerden uzaklaşmıştır. Bu prensiplerden birincisi tam bağımsızlık, ikincisi de milli egemenliktir.Cumhuriyetin kuruluşundaki bu esaslara göre Türk milleti kendi kendisini yönetme hakkını asla elinden bırakmayacaktır. Başka devletlerin talimatları altında yaşamayacaktır!Günümüzde tam bağımsızlık hedefinin yerini AB’ye tam üyelik hedefi almıştır. Milli egemenlik ilkesi ise “sınırlı egemenlik” aşamasına gelmiştir.23 Nisan 1920’de TBMM açılmış ve Türk milleti egemenliğini eline almıştır.TBMM, dünyaya verilen en büyük halk yönetimi/ demokrasi dersidir.Bilindiği üzere Sultan Vahdettin, Mondros Mütarekesi’nden sonra Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni kapatmıştır. (21 Aralık 1918) Osmanlı Meclisi, Mustafa Kemal’in telkinleri ile yeniden açılmış ve Misak-ı Milli’yi (Milli Yemini) kabul etmiştir.Ne yazık ki Misak-ı Milli’den bir ay sonra, işgal kuvvetleri Meclis’i basmış, milliyetçi gördüğü mebusları Malta Adası’na sürgün etmiştir. (16 Mart 1920) Sultan Vahdettin de Osmanlı Meclisi’ni ikinci ve son kez kapatmıştır.( 11 Nisan 1920) Ulu önder Atatürk ise 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’yi kurmuş, İstiklâl Savaşı zamanında bile yetkisiz adım atmamış, her sorunu hukuka uygun olarak çözmüştür.Falih Rıfkı Atay Atatürk’ün memleketi asla “meclissiz bırakmamasını” şöyle anlatmaktadır:“Atatürk bir hürriyetçi idi. Ömrünce memleketi meclissiz bırakmamıştır. Kurtuluş savaşının en buhranlı günlerinde:
– Kapatalım bu meclisi! diyenlere:
- Meclis olmazsa biz havada kalırız, demişti.
      O buhranlı günlerde bile zamanının çoğunu mecliste muhalifleri ile tartışmalara ayırmak zorunda kalmıştır. Atatürk’ün ideali milletin kendi kendini idare etmesi idi. Bunun için de milletin kendi iradesine tam sahip olması lâzımdı.” Atatürk, düzenli ordu kurulurken de TBMM’den aldığı yetkiler çerçevesinde hareket etmiştir. Ordunun gerekliliğini ise şöyle ifade etmiştir:“Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi ve manevi özveriyi göze aldırmayan bir millet, tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçirir.” Bugün Ordu konusunun NATO konusundan bağımsız olarak ele alınabilmesi mümkün değildir.Nitekim Cumhuriyetin kuruluşunda vatandaşlar arasında din ve ırk ayrımı yapılmamıştır. Vatandaşlar “sen Alevi’sin, sen Laz’sın, sen Rum’sun, sen Kürt’sün” diye ayrılmamış, bütün vatandaşlar Türk milletinin bir ferdi olarak kabul edilmiştir. Türklük devletimizin milli kimliği olmuştur. Bu durum, şüphesiz ki Türk tarihinin veya Türkiye dışındaki Türklerin inkârı değildir. Türklüğün milli kimlik olarak kabul edilmesi, “Türk vatandaşlığı” kavramını oluşturmaktadır.Türk vatandaşlığı kavramı ise vatandaşlar arasında hiçbir ayrıcalığa izin  verilmemesini/ laikliği gerektirmektedir.Nitekim Cumhuriyet kurulurken Osmanlı Devleti zamanında uygulanan ayrıcalıkların tümü kaldırılmıştır. Kanun önünde eşitliği temel alan bir hukuk düzeni kurulmuştur.Böylece şahsa  göre uygulanan hukuktan laik bütün vatandaşlara uygulanan hukuka geçilmiştir.1924 Anayasası’ndaki ifadeler açık ve nettir:“Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Layik ve Devrimcidir.” (Madde 2) (Ne hazindir ki bugün bu kavramlar sağa-sola savrulmuş durumdadır.) “Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese ‘Türk’ denir. (md. 88) “Her Türk hür doğar, hür yaşar.” (md. 68) “Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır.” (md. 69)Atatürk zamanında getirilen laik hukuk düzeni, Türk kültürüne uygun bir hukuk düzenidir. Nitekim Türk kültüründe insanlar arasında ayrım yapmadan adaleti tesis etmek, kişilerin kanun önünde bir tutulması esastır. Neredeyse bin sene önce yazılan Türk kitabı (1070) Kutadgu Bilig’de şöyle denilmektedir:
“Ben işleri doğruluk ile hallederim.insanları bey veya kul diye ayırmam.Gerek oğlum, yakınım veya hısmım olsun;gerek yolcu, geçici veya konuk olsun;Kanun karşısında benim için hepsi birdir;hüküm verirken hiçbiri beni farklı bulmaz.”Ne var ki eski müttefik bugünkü küresel devletler yüzyıllardan beri olduğu gibi “kanun önünde daha eşitliği”  istemektedir. Ayrıcalık isteklerinin önündeki en büyük engel laikliktir. Laikliğin yanlış bir şekilde “dinsizlik” olarak tanıtılması sebepsiz değildir.Bilindiği üzere Türk milleti egemenliğini yasama, yürütme ve yargı eliyle kullanmaktadır. (Anayasa md.6) Türk milletinin yasama, yürütme ve yargı egemenliğinin bir bölümünün AB kurumlarına devredilmesi, kamuoyunda neredeyse hiç konuşulmayan bir konudur..işte bu hayati konu DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2000) Türkiye-AB İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda şöyle ifade edilmiştir:
“.. Avrupa Birliğini uluslararası düzeyde kurulan diğer örgütlerden ayıran en önemli özellik, Birliğin “uluslarüstü yapısı” ve bunun gereği olarak, egemen yetkilerin üye devletler tarafından Birliğe kısmen devri olgusudur. Yetki devri olgusu, ulusal planda kullanılan, “yasama, yürütme ve yargı” yetkilerinin bir bölümünün Birlik kurumlarına devri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla üzerinde önemle durulması gereken bir noktada Anayasamızın egemenlik ve egemenliğin yetkili organlarca kullanılması ile ilgili hükümlerinin, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerektireceği Anayasa değişiklikleri çerçevesinde gözden geçirilmesi hususudur.” (Türkiye-AB İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu; DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2000, http://ekutup.dpt.gov.tr/, 17.03.2008)
  Görüldüğü üzere AB süreci “ yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin bir bölümünün Birlik kurumlarına devri”ni öngörmekte; bir başka deyişle egemenliğin sınırlanmasını gerektirmektedir.Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir organının millet egemenliğini sınırlayıcı bir karar alma yetkisi yoktur. Devlet organlarına böyle bir yetki de verilemez, çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Nitekim millet adına yasa çıkaran milletvekilleri, “milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacaklarına” dair and içerler. (Anayasa md.81)Bir başka deyişle, milli egemenlik kayıt ve şart altına alınamaz, sınırlanamaz, sınırlanması teklif dahi edilemez. (Anayasa Başlangıç Bölümü, 1., 3., 5. Paragraf, md.2, md.4, md.6) Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin egemenlik haklarının hiçbir şekil veya şartla kısıtlanamayacağı bir devlettir.Türkiye bağımsızlık ve egemenlik haklarını Lozan Antlaşması ile kabul ettirmiştir. Lozan, Türkiye’nin viran halde iken kabul ettirdiği haklardır. Bir başka deyişle  Lozan, Türkiye’nin asgari haklarıdır. Atatürk zamanında Lozan’da elde edilemeyen bazı haklar konusunda ilerleme sağlanmıştır. Sözgelimi Lozan’da Boğazlardan geçiş konusu, uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılmış ise de 1936’da Montrö Antlaşması ile Türkiye, Boğazlardaki egemenlik haklarını kabul ettirmiştir. Aynı şekilde Hatay  ili Türkiye’ye dahil edilmiştir. Irak sınırı konusundaki başarısızlık ise 1937’de imzalanan Sadabad Paktı ile giderilmiştir. Dolayısıyla Atatürk zamanında Lozan’da kabul ettirilen bağımsızlık ve egemenlik hakları daima ileriye götürülmüş, geri adım atılmamıştır.Atatürk zamanında Türkiye, milli çıkarlarına aykırı taleplere “hayır” demiş, bağımsızlık ve egemenlik haklarını sonuna kadar korumuş ve kendi ilerleme projelerini kendisi yapmıştır. Atatürk’ün “ulu önder” sıfatını kazanmasının sebebi budur.Bugün de her bir ferdiyle Türk milleti, bağımsızlık ve egemenlik haklarına aykırı her türlü talebe “hayır” demeli, başka milletlerin iradesiyle değil kendi iradesiyle hareket etmeli ve daima ileriye yürümelidir.Türk milletinin ideali de budur: Özgür, onurlu, bağımsız ve egemen bir millet olarak yaşamak…Ziya Gökalp’in dediği gibi: “İlim ve ideal mevcut oldukça dünya karanlık kalmaz.”...Karanlıktan bir an önce çıkıp uyanabilmeniz dileklerimle....
 
 
 
 
 
 
 
Puna GÜLEÇÖZ

Puna GÜLEÇÖZ

DİĞER YAZILARI TOPLUM 5.0 FELSEFESİ VE DİGİTAL YENİ DÜNYA 08-04-2020 21:57 GÖRÜŞ : " BARIŞ PINARI HAREKATI" 18-10-2019 00:13 Greta Thunberg Projes 24-09-2019 21:26 "EU-GENOS" OLDUĞUNUZA EMİN MİSİNİZ? 18-09-2019 20:28 ÖNEMLİ UYARI 13-09-2019 13:03 SÖZ UÇAR YAZI KALIR 01-08-2019 00:30 ORTADOĞU YENİDEN Mİ ŞEKİLLENİYOR? 26-12-2018 21:07 2 EKİM 2018 CEMAL KAŞIKÇI OLAYI 09-10-2018 08:43 ABD TİCARET SAVAŞI VE OLASI SONUÇLARI ANALİZİ 14-09-2018 19:37 Orta Doğu’da din üzerinden beklenilen savaş teorisi su savaşına mı evrilecek? 13-07-2018 21:26 PSİKOLOJİK KARŞI ATTACK 05-03-2018 10:56 BİLDİĞİM TEK ŞEY, HİÇ BİR ŞEY BİLMEDİĞİMDİR. 25-11-2017 01:17 GEÇMİŞİN ÇÖKEN MEDENİYETLERİNDEN ALINACAK DERSLER 12-11-2017 16:29 NÜKLEER GERÇEĞİMİZ 31-10-2017 23:58 PARADOX KİMİ ZAMAN ŞAŞIRTMA AMACI GÜDEN,AYKIRI DUYGU VE DÜŞÜNCE 23-10-2017 23:01 PSİKOLOJİK OPERASYON 12-10-2017 23:41 BUNUN SONU NEREYE VARACAK 04-10-2017 22:47 Şu mavi noktaya dikkatlice bakın. 24-09-2017 22:22 AÇLIK OYUNLARI (KUTSAL ZEYTİN’İN KATAR A CEZASI) 08-06-2017 16:18 İNSANLIĞIN SINAVIDIR ŞU YEMEN ELLERİ 15-05-2017 20:30 ALLAH’IN SINIRLARI İHLAL EDİLMİŞTİR 07-05-2017 10:26 23 Nisan 1920-∞ 22-04-2017 11:30 KURT VE ÇAKALIN HİKAYESİ .... 20-04-2017 19:19 ÜLKÜMÜZE…DAVAMIZA…BUNLARIN KAPSAMI OCAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR 17-04-2017 18:17 LİBYA’YI 3’E BÖLME PLANINA GENEL BİR BAKIŞ(HER TARİH BİR MESAJ) 11-04-2017 19:08 HER TARİH BİR MESAJ (KÖRFEZ STRATEJİSİ NE İSE SURİYE STRATEJİSİ AYNIDIR) 07-04-2017 23:21 DÜŞMAN:”ÖNCE UYKU SONRA ÖLÜM” DİYOR! 31-03-2017 10:22 AKLIN TEMEL TAŞI MANTIK (BİR ARAŞTIRMAMIN KISA ÖZETİ) 29-03-2017 17:10 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 3 23-03-2017 09:04 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 2 12-03-2017 21:21 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 1 02-03-2017 10:38 SÜREKLİ OLARAK ŞEKİLLENDİRİLEN TARİHLER 17-02-2017 19:31 AGNOTOLOJİ (CEHALET BİLİMİ) 11-02-2017 15:29 ŞEYTANLA DANS EDEN KİRLENMEKTEN KURTULAMAZ 10-02-2017 17:41 ANLARSANIZ….!!!! 09-02-2017 21:19 EĞER ÜLKENİ KURTARACAK BİR LİDER BEKLEMEKTEYSEN BEN SİZE BİRŞEY ÖĞRETEMEMİŞİM DEMEKTİR./MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. 27-01-2017 17:14 BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAK 24-01-2017 21:38 KÜRESEL ANAYASA 15-01-2017 17:43 KISSADAN HİSSE... 10-01-2017 16:30 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 9.KISIM. 04-01-2017 22:38 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 8. KISIM 30-12-2016 13:20 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 7.KISIM 20-12-2016 02:27 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 6.KISIM 16-12-2016 08:18 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 5.KISIM 14-12-2016 08:52 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 4.KISIM 12-12-2016 08:07 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 3.KISIM 09-12-2016 22:39 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 2.KISIM 08-12-2016 10:26 TARİH HATAYI AFFETMİYOR…. 04-12-2016 18:19 VATAN VE İMAN İÇİN 06-08-2016 14:44 TÜRK BİR DEV HAYALİ YIKTIM GERÇEĞE YÜRÜYORUM 09-07-2016 03:15 Puna GÜLEÇÖZ- MADEM MİLLETÇİLİK, NEDEN RUHU YOK 27-06-2016 02:40 Puna GÜLEÇÖZ - KAHRAMAN IRK'IMA BİR NAME 19-06-2016 22:23 BENİM İMAN DOLU,GÖĞSÜM GİBİ SERHADDİM VAR 11-06-2016 12:44 BIR MILYON KERE BIR MILYONLUK BIR KUVVET...KISSADAN HİSSE ZAMANIMA... 01-06-2016 09:02 Puna GÜLEÇÖZ ; HÜRRİYET KASİDESİ.... 22-05-2016 23:15 BUYUK TURK BİRLİĞİ. ASLA İMKÂNSIZ DEĞİL... 16-05-2016 00:02 SİZİN HAKLARINIZ 3 MADDE VE HER YOL EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR... 08-05-2016 22:09 İHTİLALİ KİM YAPTI 02-05-2016 09:17 EN BUYUK AŞAMADIR MERKEZİ BİRLİK NE KADAR SAMİMİSİNİZ... 25-04-2016 09:35 NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!... 17-04-2016 20:41 TERÖR EYLEMLER STRATEJİSİ 10-04-2016 19:07 ZAMAN MAKİNASI VE KURTULUŞ YOLU 1.BÖLÜM 04-04-2016 00:54 ALGI STARTEJİSİ VE OYUNUN İÇİNDE OYUN KURALI 27-03-2016 21:49 VATAN BEYNİM SANA FEDA OLSUN 20-03-2016 19:02 “KEMAL PAŞA”1923 15-03-2016 15:22 TARİHİ UNUTAN GAFİLLER GÜÇ VEHMEDEBİLİR,AMA SONLARI HÜSRANDIR 08-03-2016 16:07 BALFOUR DEKLARASYONU 1917 03-03-2016 01:04 SYKES-PİCOT PLANI İYİCE İRDELENMELİDİR 28-02-2016 14:51 ALTIN VURUŞ 27-02-2016 02:58 DESİNLER Kİ BİR DE BİTLİSLİ EŞREF KOMUTAN VARDI 20-02-2016 01:27 BU BAHAR A İNDİRİM VAR 13-02-2016 03:26 BU BAHARA İNDİRİM VAR 12-02-2016 18:03 BEN KALEMİME MÜLTECİ DEĞİLİM HAKİMİM.. 12-12-2015 17:36 BENİM EGOM YOKTUR.FİKRİM VARDIR. BİLİMSEL (EZOTERİK)YOK OLUŞ 08-12-2015 05:37 MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE GEÇEBİLİRMİYİZ ARTIK...!!! 30-10-2015 21:43 (Ata'sının kızı) Puna Güleçöz HARBİ ANALİZ...(ANALİZ-İ HARBİ) 12-09-2015 18:13 Vatan Sana Canım Feda Derken Çok Nettim! 31-08-2015 12:10 (Ata'sının kızı) Puna GÜLEÇÖZ TÜRKLER BU ÇAĞDA FİNALE Mİ OYNUYOR? 18-07-2015 22:47 KELEBEK ETKİSİ... 17-04-2015 19:32 Ata ’ya Mektup 16-04-2015 00:59
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Anafartalar Market 16. Şube Açılışı
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA