DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 09-12-2019 23:22

Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’

“Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız” başlıklı yazımızda, salt örgün eğitim değil, okul öncesi, aile ortamında da yaşadığımız eğitim sürecinde farkında olmadan yaşadığımız, yaşarken de model olmamız münasebetiyle çocuklarımıza, istiklal ve istikbal mücadelemizde, istikbalimizin teminatı olan çocuklarımıza/gençlerimize kazandırdığımız bazı hususlara dikkat çekmiş;

Söz, söylem ve eylemlerimizde gösterişe yer verme; bir iyiliği veya salih bir ameli Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle değil, insanların beğenisi için yapma şeklinde yaygın davranış kalıbına giren bu halin, eğitimde çözümlenmesi gereken en temel sorunumuz olduğuna dikkat çekmiş,

Hayırlı ameller Allah için yapılacakken, dünyevî bir menfaat için yapılınca, o menfaat Allah yerine konmuş olmuyor mu? Sorusunu yöneltmiş;

Rasûlüllah Efendimiz;

Muhakkak ki, sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirk, yani riyadır, " (Tirmizi, Hudut, 24) buyurduğu hususuna işaret etmiş;

Allah’a “Şirk” koşanların tamamı dindar insanlardır! Namaz kılarlar, oruç tutarlar demiş, dış görünüşlerinden, Müslüman göründüklerine dikkat çekmiş;

Allah’ın (c.c.) müşriklerle ilgili Kur’an’ı Kerimde:

“Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?" diye sorsan, mutlaka, "Allah" derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?” (Ankebut 61),

“Andolsun ki onlara: "Gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?" diye sorsan, mutlaka, "Allah" derler. De ki: (Öyleyse) hamd de Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu (söyledikleri üzerinde) düşünmezler.” (Ankebut 63), diyerek uyardığını,

Kuran’ı Kerim de zikredilen bu gibi ayetlerin meseleye açıklık getirdiğini. Müşrikin, Allah’a inanmasına rağmen Allah’a eş koşan insan olduğunu, Allah’ın (c.c.) Yusuf Suresinde; “Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler (imanlarına az çok bir şirk karıştırırlar.)” (Yusuf/106). diyerek hepimizi uyardığını hatırlatırken,

Allah’a eş koşan insanın, Allah’ın varlığına olan imanı ister taklidi iman, ister tahkiki iman olsun bu insan “müşriktir” ve İslam dairesinde olmadıkları da gözden kaçan, vahim bir durum tespiti yapmıştık.

Yaşanan sürece objektif bakıldığında; Allah’ın indirdiği dine, insanların, kendi oluşturdukları dinle ortak yaparak, dini şirket gibi yönetme anlayışlarından kaynaklandığı, Allah’ın (c.c.) yetkisini, şahıslara vermek gibi bir sürecin yansımaları olduğu söylenebilir…

Şirkin bir kaynağının da taklidi imanın yansımaları olduğu da söylenebilir.

Allah Bakara suresinde; “O müşriklere: “-Allah'ın indirdiğine (Kur'an'daki helâl ve harama) inanın ve tâbi olun.” denildiği zaman onlar: “Hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona uyarız.” dediler. Ya ataları bir şey anlayamaz ve doğruyu seçemez idiyseler de mi? (onlara uyacaklar). (Bakara/170) uyarıları göz önüne alındığında;

Atalar dini ile İslam’ı bir araya getirmenin sonucunun, bireyde ŞİRK’e kayışı tetiklediği söylenebilir…

Allah Nahl Suresinde “Bir de Allah'a ortak koşanlar, (müşrikler) şöyle dediler: “- Allah dileseydi, ne biz, ne de Atalarımız kendisinden başka hiç bir şeye tapmazdık; onun emri dışında hiç bir şeyi haram kılmazdık.” Kendilerinden evvelkiler de böyle yaptılar (peygamberlerinin getirdiklerini inkâr ettiler). Buna karşı Peygamberlerin vazifesi, ancak açık bir tebliğdir.” (Nahl/35)

Zumer Suresinde Allah, Hz. Peygamber’e hitaben; “Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.” (Zumer/65). Diyerek, ŞİRK’e karşı uyarır…

İnsan, nefsani ve dünyevi çıkar ekseninde; Atalar dini ile İslam’ı bir araya getirmenin sonucunda, ŞİRK’e kayarken, insanı aldatan, küfre/günaha teşvik ettiği aşikar olan Şeytan’ın bile, Kur’an-ı Kerimde, İbrahim Suresinde; şirkten beri olduğu yer alırken;

“(Kıyamet günü) İnsanların hepsi Allah’ın huzuruna çıkacaklar. Ve zayıflar büyüklük taslayanlara söyle diyecekler: "Bizler, sizlere uymuştuk. Simdi siz, Allah’ın azabından en ufak bir şeyi bizden savabilir misiniz?" Onlar da diyecekler ki: "Allah bizi hidayete erdirseydi, biz de size doğru yol gösterirdik. Artık simdi bizler sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü kaçacak yerimiz yoktur." (İbrahim suresi/21),

“ İs bitince şeytan onlara söyle diyecek: "Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaat etti, ben de size vaat ettim, ama sonra caydım! Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi (küfür ve isyana) çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın! Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Ben, önceden beni Allah´a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim." Doğrusu zalimler için acı bir azap vardır!” (İbrahim suresi/22),

Araf suresinde; “Âdem ve Havva: “- Ey Rabbimiz, kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, muhakkak ziyan edenlerden oluruz.” dediler. (Araf/23) 23. ayeti, bizlere dönük, bizim kendimize zulmetme gibi bir durumu yaşadığımıza işaret eder.

ŞİRK olgusunu, “itikadi” ve “ameli” şirk olmak üzere iki ana eksende mütalaa edersek;

İtikat, bir dinin temel inanç değerlerine kalbî bağlılık ve inanmaktır.

İman esaslarımızın “amentü” de belirtildiği üzere altı olarak sınırlandırılırken, Müslümanlar, Allah’a, Peygambere ve bir bütün olarak Kuran’ı Kerime inanmakla yükümlüdürler.

Kuran’ı Kerimde bildirilen bütün gerçekler, Kuran’ı Kerimde beyan edilen bütün esaslar, iman esasıdır.

Bu iman esaslarını bölmek, bir kısmını esas, bir kısmını detay kabul etmek, büyük ŞİRK tehlikesinin kapısını açar...

İtikadı şirk içerisinde bulunan kimseler, genellikle Müslüman olduklarını zanneden veya Müslüman olduklarını ileri süren kimseler oldukları söylenebilir.

Mesela;

1- Herhangi bir insan, Hâlık, yani yegâne yaratıcı olan Allah’a inandığını söylediği halde kâinatın, dünyanın ve dünyanın içindekilerinin yaratılışını, Allah’la beraber başka şeylere de nispet ediyorsa.

2- Rezzak, yani yegâne rızık verici olan Allah’a inandığını söyleyip, rızık verici olarak Allah’la beraber başka şeyleri de ön plana çıkarıyorsa.

3-“Hâdi”, yani yegâne hidayet edici olan Allah’a iman ettiğini söyleyip; hidayet edici olarak başka şeyleri de görüyor ise.

4-Yegâne ve mutlak Hakim olan Allah’a iman ettiğini söyleyip; hakimiyeti Allah’tan başka kimselere veya mercilere nispet ediyorsa, böylesi inanışlarda bulunan insanlar itikadi şirk içerisindedir.

Kısaca örneklendirdiğimiz bu itikadi şirkler yaygın olmamakla beraber Müslümanların bu gibi konularda yeterince bilinçli oldukları söylenememektedir...

Mesela; bazı alimler İslami mücadeleleriyle ilgili olarak “Bizim mücadelemiz Allah’ın hakimiyetini tesis etmek içindir” diyebiliyorlar!.. Böylesi bir söz, öncelikle Allah’ın

sıfatlarını bilmekle yükümlü olan âlimlere yakışmayan, bu ifadenin riskleri yönüyle de dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu söylenebilir…

Şirk’i Ameli yönüyle ele alırsak,

Amel; fiil, eylem, hareket, davranış manasına gelir.

İnsanın yaşantısında meydana gelen fiil, eylem ve davranışlarında kaynaklanan şirklere, kısaca “ameli şirk” diyoruz. Ameli şirk, bizzat fiil ve eylemlerden zuhur eden şirktir.

Mesela;

Gaybı bildikleri inancıyla kâhinlere gitmek,

Değişik maksatlar için büyü veya sihir yaptırmak,

Göz boncuğu veya katır boncuğu takarak, bunlardan fayda ummak,

Ölülerden veya birer mahluk olan yaratılmışlardan gaybi yardım istemek,

Allah’tan başkasına kurban kesmek,

İnsanların nasıl ve ne şekilde yaşayacakları ile ilgili olan Allah’ın hükümlerine rağmen, kendi istekleri doğrultusunda hükümler koymak veya bu şekilde hükümler koyan müstekbirlere (Büyüktük taslayan kimse) yaklaşmak, çıkar ekseninde onları meşru görmek ve onlara destek vermek gibi söz, söylem ve eylemelere yönelmenin, ameli şirk olduğunun da tartışılmaz olduğunu düşünüyoruz.

Rabbim, önce nefsimizi, sonra İslam âleminin bütününü, Allah’ın (c.c.) Rum Suresi’nde, Resulullah’a hitaben; “(Resûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm 30) 30. Ayetinin mana derinliğinde, uyarması, az bir dünyalık karşılığında düştüğümüz hatalar yanı sıra, bilmeyerek de olsa düştüğümüz ŞİRK riskinden muhafaza eylemesini niyaz ediyor, saygılar sunuyorum.

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI Kovid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri 16-04-2020 17:58 Toplumsal Eğitim Açısından Tiyatro Önemlidir… 27-03-2020 23:44 6.8’lik Elazığ Depreminin Bilançosu Ağırlaşıyor 30-01-2020 22:25 Türk Her Yerde Türk’tür 09-01-2020 22:31 Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ 09-12-2019 23:22 Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… 15-11-2019 22:27 Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. 29-07-2019 21:50 Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. 12-07-2019 01:00 Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… 30-06-2019 23:50 Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… 27-05-2019 01:32 Bir Nesli İnşa Ederken… 15-05-2019 22:04 Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. 05-04-2019 22:04 “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… 21-03-2019 20:36 Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) 02-03-2019 19:27 TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? 03-02-2019 15:35 Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) 14-01-2019 12:33 “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… 14-12-2018 08:16 Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… 18-10-2018 12:14 Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… 07-10-2018 21:20 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) 11-07-2018 00:03 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 22-06-2018 01:13 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… 26-04-2018 20:56 Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… 17-03-2018 22:14 Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… 20-02-2018 13:57 Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… 22-01-2018 10:52 Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir 12-01-2018 02:05 Teknik Eğitim Yarınımızdır… 25-12-2017 10:52 Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. 11-12-2017 23:38 Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… 24-11-2017 00:30 Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… 29-10-2017 00:32 “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! 12-10-2017 21:23 Eğitimde “Şiir” Önemlidir… 03-10-2017 17:18 ÖFKE 27-09-2017 20:56 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. 18-09-2017 21:56 Endüstri 4.0 ile Her Şey, “Toz Pembe” Olmayacak! 10-07-2017 02:20 Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? 03-07-2017 01:18 Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! 07-06-2017 09:05 Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… 27-04-2017 23:42 İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… 09-04-2017 14:17 Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır 18-03-2017 16:27 Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir 16-02-2017 11:15 “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! 21-01-2017 23:36 Mutluluk İstemekle Başlar... 20-11-2016 21:05 Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı 10-11-2016 08:00 Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! 17-10-2016 09:20 Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki 10-10-2016 10:54 Sevmek Ama Nasıl? 30-09-2016 22:02 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. 19-09-2016 19:17 '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 19-09-2016 18:09 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun 19-09-2016 18:05 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 02-09-2016 00:44 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. 29-08-2016 20:35 Basın Açıklaması 18-08-2016 21:14 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) 07-07-2016 07:15 Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun 30-06-2016 20:08 İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz 29-06-2016 09:26 İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! 18-06-2016 20:13 Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… 05-06-2016 23:28 İnsan Olmak Önemli … 26-05-2016 09:05 Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… 19-05-2016 12:10 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. 08-05-2016 12:22 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz 07-05-2016 23:50 Miraç Kandili Fırsattır 02-05-2016 23:28 Mavi Kurdele! 26-04-2016 23:24 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun 22-04-2016 09:32 Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… 06-04-2016 09:32 Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… 18-03-2016 20:08 Cemreler Gönüllere Düşsün! 07-03-2016 00:08 İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! 21-02-2016 09:47 Nasihat… 09-02-2016 01:19 Zan… 31-01-2016 05:28 İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir 16-01-2016 15:13 Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 31-12-2015 13:01 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… 23-11-2015 21:40 Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… 22-11-2015 07:49 Çocuklarımız İstikbalimizdir… 10-11-2015 09:19 Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! 29-10-2015 07:56 Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! 13-10-2015 06:18 Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! 29-09-2015 08:02 Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! 22-09-2015 21:09 Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… 12-09-2015 18:17 Bugün 30 Ağustos… 29-08-2015 09:05 Yarının Daha Güzel Olması İçin… 25-08-2015 06:16 AKLIMDASIN ALLAH’IM 14-08-2015 18:15 Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde 10-08-2015 18:17 Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler 05-08-2015 07:11 Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! 24-07-2015 05:35 Bayramlar Fırsattır… 18-07-2015 16:12 Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! 04-07-2015 14:59 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… 18-06-2015 13:34 Devlet… 05-06-2015 05:49 Beraat Gecesi Samimiyet İster… 01-06-2015 09:40 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… 19-05-2015 11:16 Bağıranın Önüne Ot Atınca…. 16-04-2015 00:08 Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 05-04-2015 18:10 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü 28-03-2015 13:59 Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… 19-03-2015 11:13 Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? 21-02-2015 13:24 Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! 06-02-2015 11:58 Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… 04-02-2015 11:09 Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! 21-01-2015 12:59 M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! 12-01-2015 17:04 Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? 05-01-2015 12:29 Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! 23-12-2014 09:48 SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ “SRC” EĞİTİMİ VE SINAVI YETERLİ Mİ? 01-12-2014 21:53 Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… 21-11-2014 20:36 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) 21-11-2014 19:05 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… 29-10-2014 00:24 “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! 12-10-2014 21:29 Orta Doğuda Yaşanan Kaos… 27-09-2014 14:21 Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… 10-09-2014 21:44 “Ensar” Olmak Zor... 31-08-2014 16:00 KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! 24-07-2014 13:28 Kavramdan Manaya “RAMAZAN” 09-07-2014 15:23 Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. 01-07-2014 22:29 IRAK DA YAŞANAN KAOS... 17-06-2014 16:22 Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. 06-06-2014 01:02 Depremle Yaşamak 27-05-2014 22:44 Analarımız bizim için “Cennettir” 11-05-2014 19:14 Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor… 26-04-2014 21:20
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA