Dr. Hasan YAĞAR
Dr. Hasan YAĞAR
Giriş Tarihi : 24-08-2016 21:29

BA’DE HARAB’ÜL BASRA

Yazımıza başlık olarak seçtiğimiz bu ifade Arapça bir deyim olup; Moğolların, Bağdat ve Basra’yı talan edip harap ettikten sonra halk tarafından sıkça kullanılmaya başlanması üzerine o günden günümüze kadar devam ede gelen bir deyim halini almıştır. “Ba’de” Arapça dilinde “sonra” demektir. Buradan hareketle deyimi Türkçeleştirecek olursak: “Basra Harap olduktan Sonra” demektir. Açılımı ise “iş işten geçtikten sonra harekete geçmek” anlamını taşımaktadır. Türkçemizde bunun karşılığı, beş aşağı on yukarı yaklaşımı ile “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye”dir. Ancak bizim bu deyimimizde bir kesinlik vardır ama yazımıza başlık olarak seçtiğimiz deyimde bu denli kesinlik yok olup, bazı ihtimallere gebe bulunan bir yaklaşımın ifadesini oluşturmaktadır.
    Şimdi buraya neden gelmiş olduk, onu açıklamaya çalışalım: Bu gün 24 Ağustos 2016 Çarşamba. Suriye ve Irak’ta birkaç yıldan beri akla hayale gelmez cinayetler ve tahribatlar yapan IŞİD, DAEŞ, PYD ve benzeri terör örgütleri mevcuttur. “Koalisyon Kuvvetleri” diye tanımlanan ve ekseriyetini “Haçlıların” oluşturduğu silahlı güçlerin Musul-Cerablus ve çevresini kurtarmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kara ve hava güçlerinin katılımı ile saat 04.00 sularında, yani şafakla birlikte yukarıda sözünü ettiğimiz terör örgütlerine bir saldırı düzenlenmiş bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önemli olan, bir sınır güvenliği esasına dayanan bir emniyet şeridi yaratmaktır. Bu ise, bu şer odaklarının zuhurundan itibaren ta ilk günden beri hükümetimizin kaçınılmaz bir talebiydi. Ama bir türlü mesele anlaşılmak istenmedi. Milyonlarca Suriyeli yerinden-yurdundan ve dahi evinden-barkından edildikten sonra böyle bir operasyon düzenlenmiş bulunmaktadır. İşte bendeniz bunun için diyorum ki “Basra harap olduktan sonra” mı?! Hani ilahlık iddia eden Firavun Hz. Musa’yı yakalamak üzere peşinden giderken, Hz. Musa ümmeti için denizde açılan yola girip akabinde suya gark olmaya başlayınca, “Ben Musa’nın tanrısına iman ettim” demeye başlayan Firavun için Kur’an’daki ifadesiyle:” Şimdi mi?!” diyen İlahî güç, Firavun’u suya gark etmiştir. Bu demektir ki, kaçacak yer ve delik kalmadıktan ve her şey harap olduktan sonra verilen kararların hiçbir anlamı olmamaktadır.
    Herkesin malumu olduğu üzere, yaklaşık 32 yıldan beri (1984-2016) Ermeni Asala terör örgütünden görevi devralan PKK ve onunla işbirliği halinde olduğu daha yeni anlaşılan FTÖ başta olmak üzere, adları yediden yetmişe her kes tarafından bilinen ne kadar şer odağı varsa hepsi güzelim Türkiye’mize musallat olmuş durumdadır. Hemen her gün birçok vatan evladı, bu Allahsızların fevkalade kahpece kurdukları tuzak ve saldırıları sebebiyle hayata veda edip Rahmet-i Rahman’a uçmaktadır. Bu şer odaklarının barındığı yegâne noktalar ise başından beri Irak ve Suriye topraklarıdır. Bu topraklar, “Haçlıların” bilerek ve uzunca çalışmalarla tasarlayarak bu hale getirilen mekânlardır. Asla şüphe götürmeyen amaçları ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelişme ve ilerlemeye dair olan yolunu kesmektir.
    Araştırmacı kalemlerin beyanına göre 24 Kasım 2015’te Suriye hududunda düşürülen Rusya uçağı, tam o gün Rusya ile Türkiye’nin stratejik içerikli bir anlaşmanın imzalanması günü olduğu için böyle bir eylem gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple o önemli anlaşma akamete uğratılmıştır. Bunu, Türkiye düşmanlarının içerdeki maşaları gerçekleştirdi. Yeniden başlanan Rusya-Türkiye iyileşmesi sayesinde söz konusu anlaşma tekrar gündeme alınmış olacaktır. Diğer taraftan 15 Temmuz 2016 tarihli o meşum saldırı da, keza araştırmacı kalemlerin beyanına göre Türkiye’nin dış siyasette baskın olmaya başlamasıyla birlikte yine Türkiye düşmanlarının içerdeki maşaları vasıtasıyla yol kesmek amacıyla yapılan ve ihanetin daniskasını oluşturan bir eylem olmuş, bu sebeple şahadet şerbetini içenlerin dörtte birini ise Emniyet Teşkilatının en güzide evlatları oluşturmuştur. Demek oluyor ki tüm oyunlar, ilerleme yolunda olan güzelim Türkiye’nin bu çabalarını boşa çıkarmak ve diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’yi de kendilerine muhtaç olan bir devlet haline getirmek çabasıdır. Bunu, güya dost ve müttefiklerimiz olan “haçlıların” her bir hareket ve tavırlarından ayan beyan bir şekilde gözlemlemekteyiz. Mesela sayın cumhurbaşkanımızın, Almanya’daki soydaşlarımızın açık hava toplantısına video-konferans yoluyla katılmak istemesi, alelacele toplanan mahkeme kararıyla derhal durdurulmuştur. Oysa baştan beri yurdumuzun muhtelif yerlerinde kahpece düzenlenen tuzaklarla asla acımadan insanımızı katleden PKK terör örgütünün at oynattığı ülkeler “haçlı” ülkeleridir. Öte taraftan Avusturyalı “beyefendiler” ve dahi “hanımefendiler”  hudutlarına domuz kelleleri atmak-yığmak suretiyle adeta İslam âlemiyle alay etmektedirler. Tabi ki bu âlemin en ileri temsilcisi ise Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Dolayısıyla bu hakaretamiz bu hareket bize de yöneliktir. Aziz Mustafa Kemal Atatürk’ün “haçlıların” ileri ve uç mangasını teşkil eden Yunan kuvvetlerini denize dökmüş olmak suretiyle o günkü haçlı oyununu bozmuş olması, “Haçlı Dostlarımızın” hiç unutmadıkları ve dahi asla unutmak istemedikleri stratejik bir harekâttır. Bunu, yerel fikirleri ne olursa olsun gençlerimizin asla ve asla unutmamaları gereken bir milli mesele olarak zihinlerde tutmaları söz konusu olan ve dahi Yunanlı komşularımızın  “Megalo İdea=En Büyük İdeal” benzeri bir “ULU İDEAL” olarak benimseyip içselleştirmeleri icap eden bir meseledir. Esasen gençliğin bu doğrultuda motive edilmesi Atatürk’ün de vasiyetidir. Şu anda tatilde olduğum için yanımda bulunmayan kaynaklar sebebiyle bu hususu teyit etmem maalesef mümkün değil. Ancak Atatürk’le ilgili ve çokça olan her bir kaynaktan bunu öğrenmek fevkalade mümkündür. Meseleyi daha da eskilere doğru götürecek olursak; işi, biz Müslümanların 1056 ve daha sonra 1071’de Ulu Hakan Alparslan’ın Romen Diyojen’i Muş’un Malazgirt ovasında mağlup ederek Anadolu’nun İslamlaşması ve dahi Türkleşmesi üzerine temelini papazların attıkları “La Question D’oriyent= Şark Meselesi”ne kadar uzatmak pekâlâ mümkündür. Ancak ve ne var ki sık sık strateji değişikliğine maruz bırakılan maarif sistemimiz ve dahi ona emek sarf eden insanlarımızın şu veya öteki saikla bir türlü işi Tevhid-i Tedrisat çizgisinde tutmamaları veya tutamamaları, bu motivasyonu engellemiş ve birçok gencimizi Batılı hayranı yapmıştır. Bu konu, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesinde Pedagojik Formasyon edinme çalışmaları ve dahi naçizane olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve dahi Sosyal Bilimler alanına münhasır olan doktora çalışmalarım vesilesiyle muttali olduğum bir husus olarak hep hayıflandığım bir husus olmuştur. Yoksa bu alanda emekleri bulunan herhangi bir insanımızı itham etmek gibi ve edebi aşan bir söylem ortaya koymak amacı asla güdülmemiştir. Sadece bir hüznün ifadesi olarak dile getirilmiştir. Dolayısıyla tekrar edilecek olursa, gençlerimiz mutlaka ama mutlaka bu doğrultuda teçhiz edilip bilimsel olarak ciddi manada donatılmak suretiyle “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” nasihatinin ne demek olduğu konusunda iyice doyurulmalıdır. Ancak böyle bir ekiple “haçlı dostlarımızla” dans edebiliriz.  Aksi takdirde ya onlar bizim ayağımıza basar veya biz onların ayağına basarız. Bu ise hiç şüphesiz dansın tadını kaçırır. Dansın tadını kaçırdığı gibi her hangi bir hır da çıkarabilir. Hır mutlaka çıkar. Zira “haçlı dostlarımız” ezelden beri hır çıkarmaya hem meraklı hem de sevdalıdırlar. O halde bu dansa iyi hazırlanmamız lazım. Aksi halde çıkacak bir hır işimizi mutlaka zorlaştırır. Çünkü onlar bizi “yabani” olarak kabul ediyorlar. Protestanlaşmalarına ışık tutan Kuran’ımızı da hâşâ “Çöl Kanun” olarak kabul etmekteler. Oysa kendi dinlerinin dört tane kitabı var. Bir devletin dört tane Anayasası veya dört tane Ceza Kanunu veya dört tane Hukuk Kanunu var olmak gibi bir deli saçmasına muhatap olduklarını sanki hiç kimse bilmiyormuş gibi davranabilmekteler. Bunun bizim literatürümüzdeki karşılığı, “Kendi gözündeki merteği görmeyip, elin gözündeki çöpü görmek” edepsizliği olsa gerek.
    Esefle söyleyelim ki, elin adamı ilim ve fenle uğraşırken bizler safsata ile uğraştığımız için bu hallere düştük. Aklımızı asla kullanmadık. Oysa İlahî en son mesaj olan ve dahi bu güne kadar asla bir benzeri yapılamayan dinimizin Anayasasının azımsanmayacak birçok yerinde aklımızı kullanmamız emredilmektedir. Bunu yapmayanların üzerine pislik “RİCS” boca edileceği de aşikâr olarak söylenmektedir. Ama bizler bundan bihaber olduğumuz için, bu boca işinden bir türlü kurtulamıyoruz. Şayet mevcut durum aynen devam edecek olursa bu boca işine daha çok muhatap ve maruz kalacağımız izah istemeyecek derecede açık ve nettir.
    Tüm bunların dikkate alınarak hem İlahî emir hem de emsalsiz nasihatler ve öğütler yaparak bu fani dünyadan ayrılan, devletimizin banisi Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün keza aklı ve dahi tecrübeyi temel alan ilkelerine, canı gönülden sarılmamız kaçınılmazlık arz etmektedir. Bu yapıldığında düze çıkmak kolay olacaktır. Zira aklı, Yüce Yaratıcı, yarattıklarından sadece insana bahşetmiştir. Bu nimetten yararlanmak dileği ile…

Dr. Hasan YAĞAR

Dr. Hasan YAĞAR

DİĞER YAZILARI Trafik Kazaları ve Evlendirme Programları 02-07-2017 21:03 TÜRKİYE’NİN KIYMET BİLMEZ KÂFİRLERİ 01-06-2017 22:10 DEMOKRASİ VE SANDIK 02-03-2017 18:23 Kontrolsüz Nüfus Hareketleri ve Güvenlik Kuvvetlerinin Canhıraş çırpınışları 23-01-2017 14:19 DÜŞMAN YİNE YOLLARI KESMEK SEVDASINDA 27-09-2016 22:38 BA’DE HARAB’ÜL BASRA 24-08-2016 21:29 Dr.Hasan YAĞAR- KUR’AN VE OKUYUCULARI 31-05-2016 13:11 ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİ VE MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞININ TERÖR ÜZERİNDEKİ ROLÜ 23-03-2016 21:35 TÜRKİYE’NİN EGEMENLİK ANLAYIŞI 12-02-2016 14:31 Günaydın Hümanist Batı 20-12-2015 14:46 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YEMİN KOMEDİSİ 22-11-2015 19:30 TÜRKİYE’NİN KIDEMLİ SİYASİLERİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ KORKUSU 09-11-2015 10:15 TÜRKİYE’NİN EN ACİL İHTİYACI: İDAM CEZASI 10-08-2015 21:19 GAZİ MECLİSİN YEDİĞİ ÇANAĞIN İÇİNE EDENLER GÜRUHU 18-07-2015 16:14 24 NİSAN UYDURMA TEHCİR HEREKATI VE BİR İNTİKAM OLARAK HOCALI KATLİAMI 05-04-2015 18:08 24 NİSAN UYDURMA TEHCİR HEREKATI VE BİR İNTİKAM OLARAK HOCALI KATLİAMI 03-04-2015 22:38 BAZILARINI RAHATSIZ ETTİĞİ ANLAŞILAN HARF İNKILÂBI ÜZERİNE 15-02-2015 23:31 BAZILARINI RAHATSIZ ETTİĞİ ANLAŞILAN HARF İNKILÂBI ÜZERİNE 05-02-2015 22:37 TÜRKİYE VE HAMMURABİ KANUNLARI 11-12-2014 11:41 BİR HATIRLATMA (Cumacı İmamlar) 05-11-2014 14:35 ÜÇ ATATÜRK 03-11-2014 10:26 SİLAHLAR- CESETLER VE HÜMANİZM 03-10-2014 12:04 KUR’ÂN’DA KADIN HAKLARI VE ERKEK EGEMEN İSTİSMARI 21-09-2014 19:47
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA